Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Arş. Gör. Dr.

Nur KULAKOĞLU DİLEK

Araştırma Görevlisi

nur.kulakogludilek

0(488) 217-3794 Dahili: 3794

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

İstanbullu Dinçer, F.F.; Muğan Ertuğral, S. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2017). The Blue Economy Approach: An Assessment in the Context of Coastal and Marine Tourism. Social Sciences Studies Journal, 3(11), pp.1749-1754.

Özet

Dilek, S.E. & Kulakoğlu Dilek, N. (2018). Real-life escape rooms as a new recreational attraction: the case of Turkey. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, DOI: 10.1080/13032917.2018.1439760. To link to this article: https://doi.org/10.1080/13032917.2018.1439760

Özet

Kulakoğlu Dilek, N., Kızılırmak, İ. & Dilek, S. E. (2018). Virtual reality or just reality? A SWOT analysis of the tourism industry. Journal of Tourismology. Advance Online Publication. 4 (1), 1‒8.

Özet

Yurt İçi

Dilek, S. E., Kulakoğlu Dilek, N., Babacan Aktaş, E. (2019). Destinasyon Tanıtım Filmleri Ne Anlatır?, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34(1), 257-272.

Özet

Dilek, S. E. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2017). Dünyada ve Türkiye’de Yaşanan Olayların Turizme Yansımaları: 1960’tan Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), ss.1083-1108.

Özet

Kulakoğlu Dilek, N. ve Topaloğlu, C. (2017). Kültürel Farklılıkların Yönetimi Sürecinde Kültürel Zekânın Etkinliği, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(1),96-109.

Özet

Kulakoğlu Dilek, N., Dilek, S. E. ve Gümüş, M. (2016). Otel Çalışanlarının Turizm ve Barış İlişkisine Yönelik Metaforik Algıları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (2/1), 1-15.

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Genç, V., Gülertekin Genç, S. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2016). Otel İşletmelerinde Öz Benlik, Sosyal Kaytarma ve İşe Geç Kalma Tutumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Batman İli Örneği, 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-23 Ekim, Bodrum, Muğla.

Kulakoğlu, N. ve Dilek, S. E. (2011). Sürdürülebilir Turizm Sürecinde Birlikler, Belgeler ve Kriterleri: Iber Hotel Sarıgerme Park Örneği, 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 458-471, 30 Kasım - 4 Aralık, Akçakoca, Düzce.

Babacan, E., Kozak, M., Babat, D., Kulakoğlu, N. (2012). Akademisyen Kimliğindeki Dönüşüm Ve Bilimsel Araştırma Faaliyetinin Sürekliliği: Turizm Akademisyenleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Konferansı.

Kulakoğlu Dilek, N.,Dilek, S. E. ve Gümüş, M. (2015). Otel Çalışanlarının Turizm ve Barış İlişkisine Yönelik Metaforik Algıları. 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 12-15 Kasım, Çanakkale.

Dilek, S.E, Kulakoğlu Dilek, N. & İstanbullu Dinçer, F.F. (2017). Engelli Bireylerin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımında Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Destekleyici Rolü. 4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 09-12 Kasım 2017, Kuşadası, Aydın.

Özet

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

İstanbullu Dinçer, F.F.; Dinçer, M.Z.; Kulakoğlu Dilek, N.; Altınay, M. ve Ulucan, E. (2017). Bireysel Turistik Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri: Davranışsal Finans Bağlamında Kuramsal Bir Tartışma, 4th International Congress of Tourism & Management Researches, 12-14 May 2017, Girne, Northern Cyprus.

Özet

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt İçi

Gümüş, M. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2016). Turizm Hareketlerinin Sınıflandırılması ve Turizmin Gelişmesini Etkileyen Unsurlar (Editör, Oktay Emir), Genel Turizm Bilgisi, 1. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3270, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2133.

Kulakoğlu Dilek, N. (2016). Metalaşan Turizm - Metalaştırılan Hayvanlar: Turizmin Ahlaki Sorumluluğu? (Eds. Ebru Günlü Küçükaltan ve S. Emre Dilek) içinde "Evcil Hayvan Sahiplerinin Turizme Katılım Sorunları" (s.143-162).Nobel Akademi Yayıncılık: Ankara. ISBN:978-605-320-577-7.

Yüksek Lisans Tezi

Kulakoğlu Dilek, N. (2014). Kültürel Farklılıkların Yönetimi Sürecinde Kültürel Zekanın Etkinliği: A Grubu Seyahat Acentaları Yöneticileri Üzerine Bir Alan Araştırması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği A.B.D., Muğla.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Muğan Ertuğral, S.; İstanbullu Dinçer, F.F. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2017). Blue Economy Paradigm as Part of Sustainable Tourism: The Importance in Ecotourism. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017), July 05-08, Minsk, BELARUS.

Dilek, S.E, Kulakoğlu Dilek, N. & Gümüş, M. (2017). Political Economy of Tourism in Turkey: A Critical Perspective. 8. International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, June 28-30, Belgrade, Serbia.

Yurt İçi

Dilek, S. E. ve Kulakoğlu Dilek, N. (2017). Bauman’ın Penceresinden Turizmin Diyalektiği. I. Uluslararası Zygmunt Bauman Sempozyumu, 19-21 Mayıs, Kuşadası, Aydın.

Dilek, S.E., ve Kulakoğlu Dilek, N. (2018). The Changing Meaning of Travel, Tourism and Tourist Definitions, CUDES 2018: VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 19-21 April, İstanbul.