Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Seray GÜLERTEKİN GENÇ

Doktor Öğretim Üyesi

seray.gulertekingenc

0(488) 217-3617 Dahili: 3617

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

(Doç. Dr. Cihan Seçilmiş ve Arş. Gör. Seray Gülertekin Genç) Otel İşletmelerinde Otantik Liderliğin İntikam Niyeti Üzerine Etkisi: Eskişehir Örneği

Bölgesel Turizmin Gelişmesinde Kalkınma Ajanslarının Rolü: Mardin Örneği

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

(Seray Gülertekin Genç ve Volkan Genç)Otel İşletmelerinde Duygusal Zekanın İş Stresi ve İş Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

(Volkan Genç, Seray Gülertekin Genç ve Nur Kulakoğlu ve Dilek) OTEL İŞLETMELERİNDE ÖZ BENLİK, SOSYAL KAYTARMA VE İŞE GEÇ KALMA TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BATMAN İLİ ŞEHİR MERKEZİNDEKİ OTEL ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Gülertekin Genç Seray, Volkan Genç ve Murat Gümüş "Otel İşletmelerinde Duygusal Zeka, İş Yaşam Dengesi ve İş Stresi İlişkisi:Alanya'da bir Uygulama", 15. Ulusal Turizm Kongresi, ANKARA

Yüksek Lisans Tezi

Duygu iklimi ve liderlik tarzının işten ayrılma niyetine etkileri: Alanya'daki turizm işletmelerine yönelik bir araştırma (The effects of emotional climate and leadership styles upon employee withdrawal intention: A study aimed on tourism establisments in Alanya)

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

(Yrd. Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN ve Arş. Gör. Seray GÜLERTEKİN GENÇ) Üniversitelerin Gastronomi Eğitimindeki Fiziksel Sorunları Üzerine Nitel Bir Bakış